Skip to main content

Etiske retningslinjer

Jemco Executive drives av å overholde følgende etiske prinsipper, som gjenspeiler grunnleggende verdier av fundamentet ved et ledende konsulentfirmaet. Jemco Executive vil utdanne alle ansatte og instruere underleverandører om anvendelsen av disse prinsippene.

Jemco Executive vil:

Profesjonalitet
Utføre våre aktiviteter på en måte som gjenspeiler yrket på en gunstig måte

Integritet
Gjennomføre våre forretningsaktiviteter med integritet og unngå atferd som er villedende eller misvisende

Kompetanse
Utføre alle rådgivningsoppgaver kompetent, og med en høy grad av kunnskap, grundighet og hurtighet

Objektivitet
Utøve objektiv og upartisk vurdering i hvert konsultasjonsoppdrag, med behørig hensyntagen til alle relevante fakta

Nøyaktighet
Forsøke å være nøyaktig i all kommunikasjon med relevante parter i oppdraget, og oppfordre dem til å utveksle relevant og nøyaktig informasjon

Interessekonflikter
Forhindre, eller løse interessekonflikter med tydelige og juridisk bindende avtaler

Konfidensialitet
Respektere konfidensiell informasjon som er betrodd oss av relevante parter i oppdraget

Lojalitet
Betjene våre kunder lojalt og beskytte klientinteresser når vi utfører oppdrag

Offentlig interesse
Utføre våre aktiviteter med respekt for allmennhetens interesse