Skip to main content

Personvernerklæring for Jemco Executive AS

Vi i Jemco Executive AS tar personvern på alvor, og du som kandidat til en stilling skal være trygg på at vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern.  Både vår innsamling og vår bruk av dine personopplysninger er underlagt gjeldende personvernrett. Denne erklæringen («Personvernerklæringen») redegjør for behandlingen av personopplysninger.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg i forbindelse med vår rekrutteringsprosess.  Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger. Jemco Executive AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn om deg, slik vi beskriver i denne Personvernerklæringen.  

Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte. Du kan kontakte oss på: , dersom du ønsker å få tilgang til opplysninger vi har om deg.

For noen av de personopplysninger vi innhenter om deg, trenger vi ditt samtykke. Samtykkeerklæring er vedlagt under fanen Kontakt og Send ditt CV.

Definisjoner
For at du lettere skal forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene (i vårt tilfelle er dette Jemco Executive AS).

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov.

Den Registrerte er deg, når vi innhenter informasjon fra deg i forbindelse med rekrutteringsprosessene.

Hva slags personopplysninger behandler vi?
Jemco Executive påtar seg oppdrag fra kunder om å finne riktig kandidat til konkrete stilllinger. I forbindelse med rekruttering til konkrete stillinger innhenter vi informasjon fra offentlige kilder som Bizweb LinkedIN o.l. om aktuelle kandidater.

Kandidater som er shortlistet til stillinger tar vi kontakt med for å spørre om de er interessert i den aktuelle stillingen. Dersom vedkommende er interessert vil vi kunne be om CV, attester, referanser, forta intervjuer og utarbeide vurderinger om kandidatens egnethet for stillingen. Jemco Executive innhenter ikke sensitive persondata.

Informasjonen om deg vil bli lagret hos oss, og overført til den aktuelle kunden etter samtykke fra degfor rekrutteringsformål.

Samtykke
Dersom det er et krav etter gjeldende personvernlovgivning, vil Jemco Executive AS innhente ditt eksplisitte samtykke for behandling av dine personopplysninger, i henhold til denne Personvernerklæringen, se Samtykkeerklæring nedenfor. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, ved å kontakte oss på

Utlevering av personopplysninger
Opplysninger registrert om deg vil ikke bli utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data. Dersom du ønsker å være aktuell for en stilling og samtykker til det, vil vi sende CVen din sammen med vår kandidatrapport til selskapet som skal rekruttere.

Dine rettigheter
Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger som er lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan eventuelle personopplysninger behandles kan du henvende deg på

Du har rett til å: 

  • vite om hvilken og få til gang til den informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),
  • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes, til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.
  • kreve at de personopplysninger vi behandler for deg kan utleveres på en strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet.

Oppbevaring. Sletting og retting
Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?
Jemco Executive AS har interne rutiner, prosedyrer og sikkerhetstiltak som skal sikre trygg og sikker behandling av dine personopplysninger. Vi har sikkerhetsansvarlig internt som har det øverste ansvaret for å ivareta informasjonssikkerheten generelt, og sikker behandling av personopplysninger spesielt. Vårt personell får opplæring og veiledning i hvordan personopplysninger skal behandles på en sikker måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll som skal forhindre at uvedkommende og uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap av personopplysninger, samt tap- og ødeleggelse av de systemer hvor personopplysningene lagres.

Vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer korrekt og på en sikker måte, og at behandlingen er beskyttet mot skadeprogramvare. Vi sikrer at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring av personopplysninger internt, eller til eventuelle eksterne og er forpliktet til å sikre at slike eksterne som skal behandle dataene overholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt og sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de krav til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner dokumenteres og vi har prosedyrer og kapasitet til å avdekke og håndtere eventuelle brudd på sikkerheten.

Dersom sikkerhetsbrudd avdekkes, rapporteres dette til ledelsen, skaderisiko kartlegges, Datatilsynet varsles der det er nødvendig, og vi varsler deg som bruker, dersom bruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter.

Hvordan kontakte oss?
Jemco Executive AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte